هتل های پارسیانجاذبه های ایرانباشگاه میهمانان پارسیاندرباره پارسیان
هتل پارسیان بوعلی همدان
هتل پارسیان بوعلی همدان

0

بیشتر
هتل پارسیان اوین
هتل پارسیان اوین

بیشتر
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
 

استراتژی های اصلی     

 

توسـعه سـهم بازار هـتلداری

توسعه كيفيت و  سـلامت در ارائـه خـدمات متنوع

حـداکثـر بهـره بـرداری از ظـرفیت

توسـعه منابـع انسانـی

توسعه و یکـپارچه سازی نـظام بـازاریـابی