صفحه اصلی > معرفی هتل > معرفی شرکت > استراتژی 
استراتژی

             

        استراتژی  

1- توسعه سهم بازار هتلداری

2- توسعه کیفیت و سلامت در ارائه خدمات متنوع